Praktische info

Documenten , valuta , communicatie ....

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website. 
Een nieuwe regelgeving betreffende het verblijf van vreemdelingen in Zuid-Afrika is van kracht sinds 26 mei 2014 (http://www.dha.gov.za (externe link)). Het is raadzaam om de consulaire sectie van de Zuid-Afrikaanse ambassade in Brussel te raadplegen in geval van vragen: brussels.consular@dirco.gov.za (link stuurt een e-mail)

Verblijf van minder dan 90 dagen
• Voor een toeristisch verblijf in Zuid-Afrika van minder dan 90 dagen, worden de houders van een Belgisch paspoort vrijgesteld van een voorafgaande visa-aanvraag. Een 90-daagse verblijfsvergunning zal bij het betreden van het Zuid-Afrikaanse grondgebied aan de grens worden afgeleverd.
• Het paspoort moet twee lege pagina's hebben en 30 dagen geldig zijn vanaf de datum van het voorziene vertrek uit Zuid-Afrika. Zoniet, worden de reizigers bij aankomst de toegang tot het land geweigerd.
• Na 90 dagen verblijf is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om het verblijf met nog eens 3 maanden te verlengen. Ten minste 60 dagen voordat het visum verloopt moet een verlenging van het bestaande visum bij de Zuid-Afrikaanse immigratiediensten (Home Affairs) aangevraagd worden.

Verblijf van meer dan 90 dagen
• Voor een verblijf van langer dan 90 dagen, met name met betrekking tot bezoldigde activiteiten of zakenreizen, is een visum verplicht en moet dit voor vertrek worden aangevraagd bij de Zuid-Afrikaanse ambassade in Brussel . Hiervoor gelden lange wachttijden.
• In geen geval kan een toeristenvisum eenmaal in Zuid-Afrika worden omgezet in een werk- of zakenvisum; een nieuwe visumaanvraag moet worden ingediend in het land van herkomst van de aanvrager.
Elke reiziger die het land verlaat na het verstrijken van zijn visum, krijgt een reisverbod naar Zuid-Afrika voor een periode van 1 tot 5 jaar.
Toegang en vertrek van minderjarigen op Zuid-Afrikaans grondgebied
De nieuwe maatregelen met betrekking tot het reizen van minderjarigen van en naar Zuid-Afrika, zoals hieronder beschreven, gingen van kracht op 1 juni 2015. Bij het binnenkomen of het verlaten van het Zuid-Afrikaans grondgebied moeten de ouders aan de Zuid-Afrikaanse autoriteiten een kopie van het geboortecertificaat van het kind in het Engels voorleggen. Vraag uw gemeentebestuur een meertalig uittreksel uit de geboorteakte, dat ook in het Engels is opgesteld. Dit uittreksel of afschrift mag niet ouder dan 3 maanden zijn. Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt de Kids ID aanvaard als vervangend document. Dit is eveneens bij uw gemeentebestuur te verkrijgen.Als het kind met slechts één van zijn ouders reist, moet deze in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming van de andere ouder, ook in het Engels. Deze verklaring kan u bij uw gemeente krijgen. De handtekening kan u laten legaliseren bij uw gemeente.

Voor een kind dat met één ouder reist:
De ouder zal, naast de hierboven genoemde documenten, ook een beëdigde verklaring ("affadavit") van de andere ouder moeten voorleggen, waarin deze laatste verklaart akkoord te gaan met de reis van het/de kind(eren) en de identiteit en het paspoortnummer van het/de kind(eren) in kwestie vermeldt.

Voor een kind dat reist met een gescheiden ouder:
Het echtscheidingsvonnis (of beslissing van de rechtbank, waaruit blijkt dat de begeleider de voogdij over het kind heeft) wordt hier vereist.
Voor een kind dat met een volwassene reist, die geen biologische ouder is:
Daarbij heeft de begeleider van het kind een beëdigde verklaring ("affadavit") van de ouders nodig. Die verklaring mag niet ouder dan 3 maanden zijn en geeft toelating aan het kind om te reizen, met vermelding van gedetailleerde contactinformatie van de beide ouders. Kopieën van de paspoorten van de ouders (of voogd) worden hierbij ook vereist.

Voor een minderjarig kind dat alleen reist:
In aanvulling op bovenstaande documenten heeft het kind de toestemming om het land te verlaten nodig, minder dan 3 maanden oud, en ondertekend door beide ouders of voogd. De kopieën van paspoorten of identiteitskaarten van de ouders (of voogd) zijn ook vereist. Een uitnodigingsbrief van de mensen die het kind in Zuid-Afrika ontvangen zal ook moeten worden voorgelegd, met informatie over hun woonplaats, en kopieën van hun identiteitsdocumenten.
Belangrijk: Al deze documenten moeten vergezeld zijn van een vertaling in het Engels door een beëdigd vertaler.
Mensen met minderjarige kinderen die naar Zuid-Afrika willen reizen kunnen verdere informatie verkrijgen bij de consulaire afdeling van de Zuid-Afrikaanse ambassade in Brussel (http://www.southafrica.be/immigration-2/ (externe link)).
 
Rijbewijs
Het internationaal rijbewijs is verplicht om in Zuid-Afrika te rijden. Vraag dan ook een internationaal rijbewijs aan bij uw Belgisch gemeentebestuur. Sommige Zuid-Afrikaanse verzekeraars weigeren de schade uit te betalen indien de betrokken partij niet over een internationaal rijbewijs beschikt.

Betaalmiddelen
Euro's, US$ en travellers' cheques kunnen gewisseld worden in banken en wisselkantoren. Op de meeste plaatsen in steden en toeristische centra kan betaald worden met kredietkaarten doch voorzichtigheid is geboden m.b.t. fraude. Bij het gebruik van geldautomaten (ATMs) is waakzaamheid geboden; gebruikers mogen zich niet laten afleiden of laten helpen door toevallige bijstaanders.
In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344). De munteenheid is de Zuid-Afrikaanse Rand. Gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren.

Reisverzekering
Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van drie maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.
Lees ook de algemene raadgevingen inzake reisverzekeringen aandachtig door op volgende pagina:diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/Reisverzekeringen/

GSM en communicatiefaciliteiten
Het GSM-netwerk functioneert normaal, hoewel sommige streken in het binnenland minder goed bestreken zijn.

Huisdieren
De lokale wetgeving is zeer strikt voor de invoer van huisdieren en het is aanbevolen om bij de Ambassade van Zuid-Afrika te Brussel na te gaan welke de vereisten en procedures zijn.

Seizoenen ( Omgekeerd )
Zomer : Van October tot April
Winter : Van Mei tot September 

Consulaire bijstand
Bipatride Belgo-zuid-afrikaanse dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden.
Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire noodgevallen.
In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.
De reizigers kunnen beroep doen op de diensten van het Consulaat van België te Johannesburg of Kaapstad (de Ambassade van België in Pretoria beschikt niet over een consulaire dienst). Het is aangeraden de contactgegevens van het Consulaat en de Ambassade steeds bij de hand te houden zodat men er gebruik van kan maken in het geval van verlies van reisdocumenten of een ander probleem. U vindt deze informatie terug
onder: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/belgische_ambassades_en_consulaten_in_het_buitenland/ .
Eventuele slachtoffers van diefstal moeten bij de lokale politie een klacht neerleggen en een verklaring van de diefstal aanvragen, ten einde nieuwe reisdocumenten te verkrijgen of een aanvraag tot compensatie in te dienen bij de verzekering.

Onze Contacten

Adres:

17A Pioneer road
Durbanville 7550
Cape Town
Western Cape
South-Africa

Telefoon :

+27(0)76 605 1153 ( Thierry)
+27(0)72 316 5362 ( Office)

© Copyright 2019 Mobirise - All Rights Reserved

Created with Mobirise ‌

Free Website Maker